Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea vizitatorilor magazinului online CAUTSERVETELE.RO este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către firma S.C ASSIST-TREND SERVETELE SRL (denumita în continuare ASSIST-TREND SERVETELE), cu sediul în Carei, str. Marașești nr. 30, în calitate de operator de date în contextul utilizării paginii de internet CAUTSERVETELE.RO.


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al CAUTSERVETELE.RO, firma ASSIST-TREND SERVETELE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați CAUTSERVETELE.RO, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul navigării pe CAUTSERVETELE.RO, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul CAUTSERVETELE.RO sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea CAUTSERVETELE.RO.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe CAUTSERVETELE.RO, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de ASSIST-TREND SERVETELE, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al CAUTSERVETELE.RO, firma ASSIST-TREND SERVETELE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III. Scopurile și temeiurile de prelucrare

III.1. Dacă sunteți client al CAUTSERVETELE.RO, firma ASSIST-TREND SERVETELE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi firma ASSIST-TREND SERVETELE, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe CAUTSERVETELE.RO, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și ASSIST-TREND SERVETELE, definit în cuprinsul Termeni și condiții al CAUTSERVETELE.RO. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și ASSIST-TREND SERVETELE.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă ASSIST-TREND SERVETELE în contextul serviciilor prestate prin intermediul CAUTSERVETELE.RO, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ASSIST-TREND SERVETELE de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul CAUTSERVETELE.RO.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare în momentul creării contului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a CAUTSERVETELE.RO, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe CAUTSERVETELE.RO.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASSIST-TREND SERVETELE de a îmbunătății permanent experiența clienților pe CAUTSERVETELE.RO. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al CAUTSERVETELE.RO, firma ASSIST-TREND SERVETELE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe CAUTSERVETELE.RO.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASSIST-TREND SERVETELE de a asigura funcționarea corectă a CAUTSERVETELE.RO, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor CAUTSERVETELE.RO, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, firma ASSIST-TREND SERVETELE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina ASSIST-TREND SERVETELE (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASSIST-TREND SERVETELE poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ASSIST-TREND SERVETELE în desfășurarea activității prin intermediul CAUTSERVETELE.RO (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea CAUTSERVETELE.RO;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ASSIST-TREND SERVETELE prin intermediul CAUTSERVETELE.RO;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea CAUTSERVETELE.RO și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.


VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către ASSIST-TREND SERVETELE pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ASSIST-TREND SERVETELE, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ASSIST-TREND SERVETELE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ASSIST-TREND SERVETELE a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ASSIST-TREND SERVETELE să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASSIST-TREND SERVETELE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ASSIST-TREND SERVETELE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ASSIST-TREND SERVETELE poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@cautservetele.ro sau prin formularul de CONTACT.